Cina, Formosa, Kinkaseki - Stephen Green e Yuteneki